Skapelse och evolution

Jag deltog som en av författarna till boken Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution. Det är en bok som handlar om hur skapelseberättelsen och evolutionsteorin förhåller sig till varandra. Det är en debattbok med fyra olika perspektiv där jag har fått bidra med min syn. Varje författare fick ett kapitel för att presentera sin syn och fick sedan ge respons på de övriga författarnas kapitel. Avslutningsvis fick var och en ge en replik på de övriga författarnas respons.

Varje författare ombads att i sitt respektive kapitel diskutera den bibliska skapelseberättelsen, jordens ålder och dateringar, evolutionsteorin, intelligent design och Adam och Eva. I bokkapitlet ger jag min syn på dessa ämnen och beskriver ett synsätt som jag menar tar väl hänsyn till båda den bibliska texten och den naturvetenskapliga datan. Givetvis är dessa ämnen så pass breda att ett bokkapitel inte räcker för att beskriva allting. Därför ger jag här några kompletterande noter till mina texter. Dessa sidor kan ses som ett ”Appendix” till kapitel 3: En sammanfattning innehållet i kapitlet och kompletterande referenser/litteraturhänvisningar.